Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Устав

Устав

УСТАВ на Центъра за медиация
при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА"

I. СТАТУТ

    Член 1. (1). Центърът за медиация е създаден в изпълнение на целите на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" за популяризирана на медиацията и утвърждаването и като алтернативен способ за решаване на спорове, както и за решаване на спорове чрез медиация. 
    (2) Центърът за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" е част от структурата и организацията на сдружението.
    (3) Центърът за медиация обединява медиатори, за които са налице едновременно следните условия: вписани са в Единния регистър на медиаторите, в Списъка на медиаторите при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" и в Адвокатска калегия Варна.
    Член 2. Адресът на коренспонденция на Центъра за медиация е гр. Варна, бул. "Република" 117, а електронния адрес за коренспонденция е: info{@}mediatori-advokati.com 

ЦЕЛИ

    Член 3. Центърът за медиация е създаден със следните цели:
    - популяризиране на медиацията и повишаване информираността на обществеността за предимствата на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове
    - утвърждаването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове
    - насърчаване използването  на медиацията сред обществеността, като алтернативен способ за разрешаване на граждански, семейни, търговски, потребителски и др спорове.
    - разрешаване на правни спорове и преодоляване на конфликти  чрез медиация.
    
УСЛУГИ

    Член 4. Центърът за медиация предоставя следните услуги:

    - предоставяне на информация относно същността на медиацията и провеждането на медиация,
    - администриране на заявленията за медиация постъпили от ФЛ и ЮЛ в Центъра по медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" 
    - определяне на медиатор/и от Списъка на медиаторите, поддържан от Центъра за медиация
    - осъществяване на връзка между страните и медиатора с оглед осигуряването на оптимално взаимодействие между тях и ефективност на процедурата по медиация
    - издава удостоверения за проведена медиация в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА"

II. МЕДИАТОРИ
Изисквания към медиаторите

    Член 5. (1). Медиацията в Центъра за медиация се провежда от медиатор/и, които отговарят на законовите изисквания за медиатор и са вписани в Единния регистър на медиаторите в България, воден от Министерството на правосъдието, в Списъка на медиаторите при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" и в Адвокатска колегия Варна.

ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА НА МЕДИАТОРИТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ

    Член 6. (1). Вписването в Списъка на медиаторите се извършва чрез подаване на заявление в Центъра за медиация. В заявлението се посочват името на лицето, № на първоначално вписване в Единния регистър на медиаторите в България, личен № на адвокат, постоянният му и настоящ адрес, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща, владеене на чужди езици, други квалификации. Към заявлението се прилага копие от удостоверението за вписването на медиатора в Единния регистър на медиаторите в България.
    (2). Списъкът на медиаторите, включването на нови медиатори и изключването на медиатори се извършва с решение на УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", взето с обикновено мнозинство, с изключение на случаите при служебно заличаване.
    (3). Одобреният кандидат за медиатор се вписва в Списъка на медиаторите под номер следващ номера на последния вписан медиатор и данни за него се публикуват в информационни материали на Центъра за медиация и на интернет сайта на Центъра за медиация.
    (4). При вписването му в Списъка на медиаторите медиаторът подписва Декларация-съгласие по образец.
    (5). При създаването на първоначалния Списък на медиаторите към Центъра за медиация всеки от учредителите-медиатори, които са актуални членове на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" придобива номер съответстващ на азбучната подредба на първите и вторите си имена.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА МЕДИАТОРИТЕ

    Член 7. (1). Медиаторът се заличава от Списъка на медиаторите по решение на УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" в следните случаи:
    
    - по негово искане, като в такъв случай медиаторът е длъжен да довърши започнатите до момента медиации;
    - при грубо или системно нарушение на международното, европейското и българското законодателство, регламентиращи упражняването на професията медиатор и професията адвокат,
    - при  грубо или системно нарушение на Европейския кодекс за поведение за медиатори, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, Правилата за поведение на медиатори, вписани в Списъка на медиаторите към Центъра за медиация  при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", на настоящия Устав и Устава на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА";
    - накърняване на престижа и действия против интересите на Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".
    - неспазване на Тарифата за медиациите, провеждани в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".
    (2). Медиаторът се заличава служебно от Списъка на медиаторите към Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" в следните случаи:

    - при заличаването му от Единния регистър на медиаторите в България, воден от Министерството на правосъдието
    - при прекратяване членството му в СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА"
    - при заличаването му от Регистъра на адвокатите от Варна

ИЗБОР НА МЕДИАТОР

    Член 8. (1). След постъпване на заявление за медиация член на УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" прави избор на медиатор, който ще провежда медиацията.
    (2). Изборът се извършва в срок до 24ч. от постъпването на заявлението.
    (3). Изборът се осъществява като се определя за медиатор, медиаторът който е под номер от Списъка на медиаторите, следващ номера на последният медиатор, осъществил първа среща със страни в процедура по медиация в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".
    
III. Документи
Документи-образци

    Член 9. В дейността на Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" и при провеждане на медиация от медиатора, определен да осъществи медиация по заявление, постъпило в Центъра за медиация, се използват следните образци на документи, одобрени от УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".
    - Заявление за започване на медиация - Приложение № 1
    - Формуляр за завеждане и отчитане на случаи /досие/ - Приложение № 2
    - Споразумение за медиация - Приложение № 3
    - Информационен формуляр - Приложение № 4
    - Споразумение за поверителност - Приложение № 5
    - Спогодба - Приложение № 6;
    - Протокол за предаване и връщане на документи - Приложение № 7;
    - Заявление на медиатор за вписване в регистъра на медиаторите към Центъра за медиация - Приложение № 8;
    - Декларация-съгласие на медиатора - Приложение № 9
    - Декларация за поемане на случай - Приложение № 10
    - Декларация за безпристрастност - Приложение № 11
    - Декларация за независимост - Приложение №12
    - Съобщение на медиатора до Центъра за медиация при спиране и прекратяване на медиацията - Приложение № 13;
    - Анкетна карта за оценка на медиацията - Приложение № 14;
    - Удостоверение за проведена медиация - Приложение № 15
    - Тарифа за таксите за медиация;
    - Други документи, необходими за улеснение на работата на Центъра за медиация.
    - Печат

    Член 10. Всички документи, изходящи от Центъра за медиация са снабдени с неговия печат.

ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

    Член 11. (1). Центърът за медиация води и съхранява пълната документация, свързана с отнесените за разрешаване чрез медиация спорове. Информация за всички приети спорове се съхранява на хартиен и електронен носител.
    (2). Центърът за медиация пази всички документи като поверителни и няма да разкрива тяхното съществуване или резултата от медиацията на никого без писменото разрешение на страните за това.
    (3). Центърът за медиация може да включва информация относно медиацията в общи статистически данни, при условие, че тази информация не разкрива самоличността на страните или не позволява разпознаване на отделни обстоятелства по спора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

    Член 12. При необходимост от предоставяне на документи страните ги предоставят на медиатора, който съставя протокол за предаване на документи по образец - Приложение № 7. Извън времето на ползването им документите се съхраняват в медиатора определен да осъществи медиацията до прекратяването на медиацията. След приключване на медиацията документите се връщат на страните и се съставя протокол за връщане на документи.

ОЦЕНКА НА МЕДИАЦИЯТА

    Член 13. След приключване на медиацията страните се поканват да попълнят анкетна карта за оценка на медиацията, която се предава на Центъра за медиация.

    Настоящия устав на Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" е приет от УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" с Решение № .............. по Протокол № ..............от .......................г.
 

Последни новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" го...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" ІІ част

Убинарът, организиран от СНЦ "Медиатори-адвокати Варна" се проведе в платформата на Zoom на 28.05.2020 г.. Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциац...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" - лектор Албена Пенова

Отново имахме удоволствието да се срещнем с Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциация за медиация" - този път на уебинар, посветен на проблемите, свърз...

Прочети още