Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Тарифа

Тарифа

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИИ,
провеждани в Центъра за медиация
при СНЦ "МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ ВАРНА"


    Член 1. /1/. Страните по спор, предмет на разглеждане от медиатори, включени в списъка на Центъра за медиация  при СНЦ "МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ ВАРНА", заплащат такси и разноски за медиацията, определени в настоящата Тарифа за таксите за медиации.
    /2/. Всички такси и разноски са в лева без ДДС.
    /3/. Таксите са прости и пропроционални. 
    /4/. Простите такси са в точно определен размер и се събират за провеждането на всички видове медиации. Простите такси са: регистрационна такса, такса за първа среща, такса за провеждане на медиация и такса за издаване на удостоверение за проведена медиация. 
    /5/. Пропорционалните такси се събират само за имуществени спорове с имуществен интерес над  50 000 /петдесет хиляди/лв.
    /6/. Разноски се дължат за всички действително направени разходи, свързани с медиацията, които не са включени в таксите, като например: местните пощенски разходи, разходи за куриер, други разходи за първоначалното призоваване на страните и разходите за технически услуги като копиране, принтиране, сканиране на документи до 50 /петдесет/ страници и др. 
    /7/. Допълнителните разноски са за сметка на страните.

    Член 2. /1/. При подаване на заявление за медиация се представя документ, удостоверяващ заплащането на неподлежаща на връщане регистрационна такса в размер на 20 /двадесет/лв., която включва административните разходи за първоначалното обработване на заявлението за медиация. Сумата следва да бъде заплатена побанкова път посметка на Сдружението.
    /2/. Регистрационната такса се дължи независимо дали след това ще се проведе първа среща и/или последващи срещи между страните.
    /3/. Регистрационната такса се заплаща от заявителя по банковата сметка на СНЦ "МЕДИАТОРИ АДВОКАТИ ВАРНА", открита в ПИБ, IBAN .................................................
    
    Член 3. /1/. Таксата за първа среща включва възнаграждението на медиатора за осъществяването на първата среща с продължителност на срещата до 1 /един/ астрономически час. 
    /2/. Размерът на таксата за първа среща е 50 /петдесет/ лв. и се заплаща преди провеждането на първата среща по сметката на медиатора, определен да провежда медиацията.
    /3/. В случай, че първата среща продължи повече от 1 /един/ астрономически час, то останалите часове за провеждането на първа среща се таксуват съгласно почасовата ставка на Тарифата за всеки започнат час.

    Член 4.  /1/. Таксата за медиация включва възнаграждението на медиатора за извършване на процедурата по медиация след първата среща до прекратяването на процедурата по медиация.
    /2/. Таксата за медиация се определя съгласно почасовата ставка на Тарифата за всеки започнат час и се заплаща преди всяка среща по сметката на медиатора, определен да провежда медиацията.
    /3/. В случай, че срещата продължи повече от 1 /един/ астрономически час, то останалите часове за провеждането и се таксуват съгласно почасовата ставка на Тарифата за всеки започнат час.
    
    Член 5. Таксата за издаване на удостоверение за проведена медиация се заплаща при издаване на удостоверение за проведената медиация и е в размер на 20 /двадесет/ лв. Платима е по сметката на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".

    Член 6. /1/. Размерът на почасовата ставка е 50 /петдесет/лв. за всеки един започнат час медиация.
    /2/. В случай, че страните изберат медиацията да се провежда от повече от един медиатор, то почасовата ставка е в размер на 80 /осемдесет/лв. за всеки един започнат час медиация и се заплаща поравно към всеки един от определените медиатори.

    Член 7. /1/. При провеждане на медиация с имуществен спор с имуществен интерес над 50 000 /петдесет хиляди/лв. страните дължат заплащането на регистрационна такса, заплащане на таксата за първа среща, заплащане на разноските и заплащане на пропорционална такса, която е в размер на 2 /два/ % върху имуществения интерес.
    /2/. Размерът на пропорционалната такса се заплаща след провеждането на първата среща по сметката на медиатора, определен да провежда медиацията, но не по - късно от началото на следващата среща.
    /3/. В случай, че страните не заплатят пропорционалната такса в срока, определен в ал. 2, то производството по медиация се прекратява.
    
    Член 8. /1/ При подаване на заявление за провеждане на процедурата по медиация заявителят/ите трябва да внесат регистрационна такса, която не подлежи на връщане.
     /2/. Преди провеждането на първата среща страните трябва да внесат "такса първа среща" за 1 /един/ астрономически час. В случай, че първата среща продължи повече от 1 /един/ астрономически час, то страните заплащат дължимото съгласно почасовата ставка
    /3/. При провеждането на първата среща се уточнява провеждането на индивидуални срещи, които се заплащат от всяка една от страните преди провеждането на първата индивидуална среща в първоначален размер на 1/един/ астрономически час по почасовата ставка. В случай, че индивидуалните срещи продъжат повече от 1 /един/ астрономически час, то страните заплащат дължимото съгласно почасовата ставка
    /4/. Таксата за медиация се заплаща преди провеждането на всяка следваща среща в първоначален размер на 1/един/ астрономически час по почасовата ставка. В случай, че срещите продъжат повече от 1 /един/ астрономически час, то страните заплащат дължимото съгласно почасовата ставка.

    Член 9. /1/. Депозитът за разноски е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните случаи на медиация за: местните пощенски разходи, разходи за куриер, другите разходи за първоначалното призоваване на страните и разходите за технически услуги като копиране, принтиране, сканиране на документи до 50 /петдесет/ страници и др.
    /2/. Първоначалният размер на депозита за разноски  е 30 /тридесет/ лв. и се заплаща от страните веднага след като е налице съгласие от двете страни за започване на медиация и преди провеждането на първата среща. Медиация се извършва след плащане на депозита.
    /3/. При прекратяване на медиацията страните трябва да заплатят разходите, които надвишават заплатеният депозит.

    Член 10.  При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на Центъра за медиация и на медиатора най-малко 3 /три/ дни преди насрочената сесия по медиация, на страните се връща пълния размер на предплатените такси за медиация, заедно с внесения депозит, с изключение на сумите, които вече са изразходвани за подготовката и извършването на медиацията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    § 1. По смисъла на настоящата Тарифа "имуществен интерес" е размерът на сумата пари, размерът на заема, размерът на влога, цената на дяловете, акциите, данъчната оценка на вещните права и недвижимите имоти, пазарната цена на МПС и машини, стойността на щетата и стойността на паричната претенция в неизброените случаи.
     § 2. По смисъла на настоящата Тарифа "допълнителни разноски" са разноските за:  транспорт до друго населено място; езиков превод; ангажиране на адвокат; големи количества копия; международни телефонни разговори; и/или наем на конферентна или друг тип зала; самолетни билети и други извънредни разноски.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    § 1. Настоящата Тарифа за таксите за медиации, провеждани в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" е приета от Управителния съвет на сдружението с Решение № ................., обективирано в Протокол № ...../ от ............19г. и е в сила от датата на приемането на решението.
    § 2. /1/. Тарифата се прилага от всички медиатори, вписани в Списъка на медиаторите в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" и които са определени да провеждат медиация за която е подадено заявление за медиация към Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ ВАРНА".
    /2/. Не се допуска отклонение от размера на таксите по настоящата Тарифа.

Последни новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" го...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" ІІ част

Убинарът, организиран от СНЦ "Медиатори-адвокати Варна" се проведе в платформата на Zoom на 28.05.2020 г.. Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциац...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" - лектор Албена Пенова

Отново имахме удоволствието да се срещнем с Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциация за медиация" - този път на уебинар, посветен на проблемите, свърз...

Прочети още