Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Правила

Правила

ПРАВИЛА ЗА МЕДИАЦИИТЕ,
провеждани в 
Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Член 1. (1).  Настоящите правила се прилагат от всички медиатори, вписани в Списъка на медиаторите към Центъра по медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" при осъществяване на процедурата по медиация за всички спорове заведени в Центъра за медиация.
    (2). Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на медиация по тези Правила.

II. Подготвителни действия преди провеждане на медиацията

Започване на медиацията

    Член 2. (1). Лице/а, желаещо да ползва услугите по осъществяване на медиация в Центъра по медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" по даден спор, подава/т Е-заявление на сайта на сдружението, към което прикрепя/т файл съдържащ доказателство за заплатена регистрационна такса.
    (2). Е-заявлението следва да е със задължително попълнени данни, а именно:
    a) имената, адресите, телефоните и електронна поща на страните по спора и техни овластени представители, ако има такива;
    б) кратко описание на предмета на спора, включително, ако това е възможно, оценка на стойността му;
    в) трети лица извън страните по спора, които имат пряко отношение към разрешаването му ако има такива, (напр. деца, родители, внуци, синдик, управители, съдружници, синдикат, цесионери, цеденти и др.)
    г) данни дали спора се разглежда или се е разглеждал от съдебни органи или арбитражен съд /ако се е разглежда или се е разглеждал се посочват данни за № на дело, съд, който разглежда делото, етап на съдебното/арбитражното дело/
    д) дати и часове, удобни за страните за провеждане на първа среща по медиацията
    е) очаквано времетраене на процедурата по медиация
    ж) данни дали заявителят/ите желае/ят медиацията да се осъществи от един медиатор или да е с участието на двама медиатори.
    (3). В срок до 24-часа от получаване на Е-заявлението с коректно попълнени данни от а) до ж) на предходната алинея,  член на УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" определя съгласно процедурата регламентирана в Устава на Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" медиатор, който да осъществи процедурата и го уведомява. След което завежда в електронния регистър заявлението и попълва данните в електронния регистър, воден от Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".
    (4). Ако по преценка на члена на УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", определящ медиатора, предоставените в Е-заявлението данни се явяват недостатъчни, за да могат да се определят страните по спора и същите да бъдат призовани, то същият незабавно изисква по електронен път необходимата информация от заявителя/ите и определя медиатор едва след като бъде набавена необходимата информация.
    (5). В срок до 24 часа от уведомяването определеният медиатор, ако прецени, че не притежава необходимата компетентност и/или умение за осъществяване на медиацията, уведомява за това УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" чрез е-майл, а УС в срок до 24 часа определя друг медиатор като спазва правилата за определяне на медиатор.
     (6). В срок до 24 часа от уведомяването медиаторът определен да води медиацията изпраща на другата страна препис от заявлението /когато заявлението за медиация се подава от една от страните/, като  поканва страната в срок от 3 /три/ работни дни писмено или по електронен път да заяви дали приема или отказва да участва в медиацията.
    (7). След получаването на съгласието на другата страна да участва в медиация, медиаторът, водещ медиацията предприема необходимите подготвителни действия за провеждане на първа среща.
    (8). Процедурата по медиация започва единствено и само при наличие на съгласие от всички  страни по спора.
    (9). След като получи съгласие на всички страни за провеждане на медиацията медиаторът, който е определен да води медиацията, подписва декларация за поемане на случай, декларация за безпристрастност и декларация за независимост, като посочва  всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Това задължение остава и през цялото времетраене на медиацията. Подписаната декларация се изпраща на страните и на е-мейла на Центъра по медиации при СНД "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".
    (10). Към избор на нов медиатор се пристъпва в следните случаи:
    - при липса на съгласие от страна на медиатора да поеме провеждането на медиация
    - при липса на компетентност от страна на медиатора с оглед спецификата на спора
    - при самоотвод
    - при уважен отвод,
    - при служебно заличаване на медиатора от Списъка на медиаторите към Центъра по медиации  при СНД "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА".

САМООТВОД и ОТВОД
на медиатора

    Член 3. (1). В случай, че определеният медиатор прецени, че не може да бъде независим, безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата компетентност, независимост, безпристрастност и неутралност, той е длъжен да си направи самоотвод.
    (2). При условие, че са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно компетентността, независимостта, безпристрастността и неутралността на медиатора, страните могат да поискат неговия отвод по всяко време на медиацията.
    (3). Обстоятелства, засягащи независимостта, безпристрастността и неутралността на медиатора са:
    – всяко лично или служебно отношение с една или повече от страните; 
    – всеки пряк или непряк финансов или друг интерес от изхода на процеса по медиация; 
    – когато медиаторът или член на неговото дружество действа в качество, различно от това на медиатор за една или повече от страните.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА МЕДИАТОРА

    Член 4. (1). Функциите на медиатора се прекратяват и при следните случаи:

    - ако страна или всички страни се откажат от медиатора
    - медиаторът бъде заличен от Списъка на медиаторите, от Единния регистър на медиаторите или от Регистъра на адвокатите при Адвокатска колегия Варна
    - медиаторът се откаже от поетия ангажимент по конкретен спор,
    - медиаторът не изпълнява своите задължения съгласно закона, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, Устава на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Устава на Центъра по медиации при  на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" и настоящите Правила,
    - медиаторът нарушава подписаното със страните Споразумение за медиация
    - при наличие на пристрастност или при нарушаване на поверителността
    - при липсана компетентност от страна на медиатора
    - при неспазване на Тарифата за за таксите за медиации, провеждани в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ ВАРНА"
    (2). Наличието на пречка за осъществяване на медиацията от страна на медиатора се констатира от член на УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", който докладва незабавно на УС. УС свиква заседание в рамките на 24 часа от сезирането и взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите за отстраняване на медиатора от случая, за което страните и медиатора се уведомяват незабавно.
    (3). С вземането на решение за отстраняване на медиатора, УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" определя медиатор, който да продължи осъществяването на процедурата по медиация. Единствено в този случай, за да бъде  защитено името на сдружението и Центъра за медиация, УС може да не се съобрази с поредността от Списъка на медиаторите при определянето на нов медиатор. 

III. ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ
 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

Приложими правила за провеждане на медиация

    Член 5. Медиацията се провежда в съответствие със Закона за медиация, международното законодателство, европейското законодателство, българското законодателство, Европейския кодекс за поведение на медиаторите, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, Устава на Центъра за медиация при СНЦ " ЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", настоящите Правила и съобразно желанията на страните и преценката на медиатора.

Представителство на страните и участие в заседанията

    Член 6. (1). Всяка страни по спора има право да участва в медиацията лично или чрез надлежно упълномощен представител или чрез конферентна връзка.
    (2). Страните могат да бъдат подпомагани в медиацията и от адвокати и  специалисти в областта на спора.

Съдействие от страните в медиацията

    Член 7. Всяка страна е длъжна да съдейства добросъвестно на медиатора за бързото провеждане на медиацията.

РОЛЯ НА МЕДИАТОРА

    Член 8. (1). Медиаторът подпомага разрешаването на спорните въпроси между страните по подходящ начин в зависимост от особеностите на спора.
    (2). Медиаторът няма право да дава правни съвети на страните.

    Ограничения за участие на медиатора в други производства по същия спор

    Член 9. Освен при общо съгласие на страните, медиаторът не може да действа в друго качество, различно от медиатор - като съдия, арбитър, експерт, свидетел, представител или консултант на някоя от страните, във висящо или бъдещо производство, съдебно, арбитражно или друго, свързано със спора, предмет на медиация.

Предоставяне на информация и материали на медиатора
    
    Член 10. (1). С оглед постигането на целите на медиацията, страните са длъжни да предоставят на медиатора своевременно необходимата за работата му по случая информация.
    (2). Медиаторът може във всеки момент от медиацията да покани страната да предостави допълнителна информация и материали, които той счита за полезни.

Поверителност на информацията

    Член 11. (1). Медиаторът е свободен да осъществява индивидуални срещи и да обменя информация с всяка от страните с ясното разбиране, че информацията, писмена или устна, дадена на такива срещи и при такъв обмен няма да бъде разкривана, включително на другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.
    (2). По време на срещите на страните с медиатора не се водят протоколи, аудио и видео записи, а ако се водят записки от страна на медиатора, то същите се унищожават при прекратяването на медиацията.
    (3). Всяка страна, която участва в медиацията, включително медиаторът, страните, техните представители и консултанти, независими експерти и други лица, присъстващи на срещите на страните с медиатора, спазват поверителността на медиацията и не могат да използват или разкриват на когото и да е информация, свързана с или получена по време на медиацията, освен ако страните и медиатора писмено уговорят друго. Всяко от участващите в медиацията лица подписва преди започване на медиацията съответен документ, с който се задължава да съблюдава поверителност.
    (4). Освен ако страните уговорят друго, всяко лице, което участва в медиацията, при прекратяването й връща на предоставилата ги страна всякакви писма, документи или други материали, предоставени от някоя от страните, без да запазва копие от тях. Всякакви бележки, водени от някое от присъстващите лица и свързани със срещите на страните с медиатора, ще бъдат унищожени при прекратяване на медиацията.
    (5). Освен ако страните писмено са уговорили друго, медиаторът и страните няма да представят като доказателства или по какъвто и да е друг начин в съдебна или арбитражна процедура следното:
    - изказани възгледи или предложения, направени от някоя от страните с оглед на възможно уреждане на спора;
    - признания, направени от страна в процеса на медиацията;
    - фактът, че някоя от страните е или не е показала желание да приеме предложение за разрешаване на спора, направено от медиатора или от другата страна.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

Общи и индивидуални срещи

    Член 12. (1). Медиацията се извършва чрез провеждане на общи срещи, а когато медиаторът сметне това за необходимо и чрез провеждане на индивидуални срещи между медиатора и всяка от страните. Медиаторът провежда отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.
    (2). Медиаторите трябва да постигат съгласие със страните относно подходящите дати, на които е възможно да се извърши медиацията.

Информиране на страните за медиацията

    Член 13. (1). При започване на медиацията медиаторът представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, правилата за провеждането й, и ги информира за последиците от медиацията и възможностите евентуално постигната спогодба да бъде изпълнена.
    (2). Медиаторът трябва да се увери, че страните по медиацията разбират характеристиките на процедурата по медиация и ролята на медиатора и на страните в нея. По-конкретно, преди започване на медиацията, медиаторът трябва да се увери, че страните са разбрали и изрично са се съгласили относно общите условия на споразумението за медиация, включително и за всички приложими разпоредби, свързани със задълженията за поверителност, които имат медиатора и страните.

Специфика на процедурата

    Член. 14. Медиаторът трябва да проведе процедурата по медиация надлежно, отчитайки фактите и обстоятелствата по конкретния случай, включително възможен дисбаланс на силови отношения и всички желания, които могат да изразят страните, върховенство на закона и необходимостта от бързо разрешаване на спора. 
    Член 15. Страните могат да се споразумеят с медиатора относно начина, по който ще се извърши медиацията, посредством препращане към определена правна уредба или по друг начин.
    Член 16. Медиаторът трябва да се увери, че всички страни имат възможността ефективно да участват в процедурата
    
V. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

Основания за спиране на медиацията

    Член 17. (1). Медиацията се спира:
    - по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
    - при смърт на медиатора;
    - в случаите на отвод на медиатора
    - при прекратяване на функциите на медиатора.
    (2). Ако медиацията се провежда по време на висящо съдебно или арбитражно производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата.

Основания за прекратяване на медиацията

    Член 18. (1). Процедурата по медиация се прекратява:
    - с постигането на спогодба;
    - по общо съгласие на страните;
    - при отказ на една от страните, изразен в писмено уведомление до Центъра за медиация и до медиатора;
    - по преценка на медиатора, че е малко вероятно продължаването на процедурата по медиация да доведе до решаване на спора, за което той уведомява страните писмено,
    - с изтичането на определен от страните краен срок,
    - при смърт на страна по спора или при прекратяване на юридическото лице - страна по спора.
    - ако медиаторът прецени, че споразумението, в процес на сключване, му изглежда неизпълнимо или незаконно, с оглед на обстоятелствата по случая или предвид компетентността му да направи подобно заключение
    (2). При сключване на спогода медиаторът трябва да предприеме всички подходящи мерки за да се увери, че страните се съгласяват относно уреждането на спора в пълно съзнание относно последиците му и че разбират условията на спогодбата.
    (3). При сключване на спогодба медиаторът трябва, по искане на страните и в границите на своите правомощия да ги информира относно как те могат да оформят споразумението и относно възможностите за изпълнението му.

Съобщение на медиатора до Центъра за медиация за прекратяване на медиацията

    Член 19. При прекратяване на медиацията медиаторът незабавно изпраща на страните и Центъра за медиация писмено съобщение, че медиацията е прекратена и посочва датата на прекратяване, дали медиацията е приключила с разрешаване на спора, и ако да, дали разрешаването е изцяло или отчасти.

VI. НЕОТГОВОРНОСТ НА МЕДИАТОРА, ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ И НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

    Член 20. Медиаторът, Центърът за медиация и неговите служители не носят имуществена отговорност пред когото и да е за действия или бездействия, свързани с процедурата по медиация.

VII. ТАКСИ И РАЗХОДИ ПО МЕДИАЦИЯТА

Определяне на таксите

    Член 21. Таксите и разноските за провеждане на медиация се определят в Тарифата за таксите за медиации, провеждани в Центъра за медиация при СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" представляваща неразделна част от тези Правила.


VIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    § 1. Настоящите Правила за медиациите, провеждани в Центъра за медиация при  СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" са приети от УС на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" с Решение ..........по Протокол ...../...................19г. 

Последни новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" го...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" ІІ част

Убинарът, организиран от СНЦ "Медиатори-адвокати Варна" се проведе в платформата на Zoom на 28.05.2020 г.. Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциац...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" - лектор Албена Пенова

Отново имахме удоволствието да се срещнем с Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциация за медиация" - този път на уебинар, посветен на проблемите, свърз...

Прочети още